תמריץ ממשלתי יקר ערך – החוק לעידוד השקעות הון

פברואר 16, 2015

מטרתו העיקרית של החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט 1959, היא לעודד השקעות ויזמות באמצעות הגדלת כושר היצור, הגדלת היקף היצוא ויצירת מקומות עבודה חדשים בעיקר במפעלים הממוקמים בפריפריה, קרי אזור עדיפות א'.
הגוף האחראי של מימוש החוק הוא "מינהלת מרכז ההשקעות", אשר מעניקה תמריצים לזכאים לעידוד התעשייה, מחקר ופיתוח תעשייתי, תיירות, השקעות חוץ ועוד.

התמריצים ניתנים בשלושה מסלולים עיקריים:

 • מסלול מפעל מועדף
 • מסלול מפעל מאושר
 • מסלול מפעל מועדף מיוחד

מיהו מפעל מועדף?

על מנת שמפעל/חברה יזכו בהטבות המס שמעניק החוק למפעל מועדף, עליהם לעמוד בלפחות אחד מתנאי החוק:

 1. מפעל שהתאגד בישראל ואינו בבעלות ממשלתית מלאה, או שותפות שבעלי מניותיה הם חברות שהתאגדו בישראל ואינן בבעלות ממשלתית מלאה.
 2. המפעל הוא מפעל תעשייתי יצרני בישראל. לרבות מפעלים המייצרים מוצרי תוכנה ופיתוח, מחקר ופיתוח בעבור תושב חוץ, מחקר ופיתוח בתחום אנרגיה מתחדשת.
 3. המפעל תורם לחוסנה הכלכלי ולהגדלת התוצר הגולמי של מדינת ישראל, ומוגדר כמפעל בר תחרות. מפעל בר תחרות על פי הגדרת החוק צריך לקיים את אחד מתנאי החוק הבאים:
 • עיקר פעילותו היצרנית של המפעל היא בתחום הביוטכנולוגיה או הננוטכנולוגיה, והוא קיבל על כך אישור מהמינהל למחקר ופיתוח תעשייתי.
 • היקף היצוא של המפעל הוא לפחות 25% מכלל הכנסותיו בשנת המס.
 • לפחות 25% מהכנסות המפעל הן לשוק המונה לפחות 14 מיליון תושבים.
 1. המפעל אינו מוגדר כחברה משפחתית, חברה שקופה או קיבוץ.
 2. המפעל מנהל פנקסים ומגיש דו"חות כחוק.
 3. המפעל ובעל תפקיד בו לא הורשעו בפלילים ב-10 השנים שקדמו לשנת המס.

מפעל מאושר

מפעל מאושר הוא מפעל אשר עומד בהגדרת החוק למפעל מועדף, ובנוסף פועל באזורי עדיפות א' בלבד.

מפעל מועדף מיוחד

מפעל מועדף מיוחד הוא מפעל אשר עומד בהגדרת החוק למפעל מועדף ומקיים את כל התנאים הבאים:

 1. סך ההכנסה המועדפת של המפעל יהיה לפחות 1.5 מיליארד ₪ בשנת המס.
 2. סך הכנסותיו יהיה לפחות 20 מיליארד ₪ בשנת המס.
 3. המפעל קיבל את אישור המנהלים הכלליים של משרד האוצר, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה ורשות המיסים לכך שעל פי התוכנית העסקית שהוגשה להם במסגרת אישור המפעל כמפעל מועדף, הוכח כי המפעל תורם תרומה משמעותית לכלכלה ולמשק הישראליים.

ההטבות:

 1. מפעל מועדף יהיה זכאי לשיעורי מס הכנסה מופחתים: 6% למפעלים באזור עדיפות א' ו- 12% למפעלים בשאר הארץ (בהשוואה למס החברות הרגיל בשיעור של 26.5%) למשך 10 שנים.
 2. מפעל מועדף יהיה זכאי לניכוי פחת מואץ של 200-250% על מכונות וציוד, ושל 400% על בניינים.
 3. מפעל מועדף זכאי ליהנות ממס מופחת בשיעור של 20% על חלוקת דיבידנדים.
 4. בפני מפעל מאושר עומדת האפשרות ליהנות ממענקים במסגרת תכנית מאושרת, בנוסף להטבות המס מהם נהנה מפעל מועדף.
 5. מפעל מועדף מיוחד יהיה זכאי לשיעורי מס הכנסה מופחתים: 5% למפעלים באזור עדיפות א' ו- 8% למפעלים בשאר הארץ (בהשוואה למס החברות הרגיל בשיעור של 26.5%) למשך 10 שנים.

מימוש ההטבות:

 1. מענקים – למענקים, כאמור, זכאי מפעל מאושר בלבד, וזאת בגין הקמת או הרחבת המפעל. על מנת לממש זכות זו יש לפנות למנהלת מרכז ההשקעות ולקבל את אישורה בכפוף לעמידה ביעדים שנקבעו בלשון החוק.
 2. הטבות המס – על מנת לממש את הטבות המס המגיעות לו, על המפעל המועדף לפנות לרשות המיסים, ולדרוש את ההטבות עם הגשת הדו"ח השנתי. כיום, אין צורך לפנות למנהלת מרכז ההשקעות כתנאי מקדים למימוש ההטבות, לכן הליך זה מכונה גם "המסלול הירוק". פקיד השומה רשאי לאשר או לשלול את זכאות המפעל להטבות המס, בהתאם לעמידתו בהוראות החוק.

במידה והמפעל/החברה שבבעלותכם עומדים באחת או יותר מהוראות החוק, התייעצו עם רואה החשבון שלכם באשר לאפשרות מימוש ההטבות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון, מדובר בהטבה משמעותית שרבות מהחברות אינן מודעות לה.

למשרד רואה חשבון רטמן, זיכרמן ושות' ניסיון רב בליווי חברות עד לאישור תכנית היעדים לקבלת המענקים מול מנהלת מרכז ההשקעות, וכן מול רשות המיסים לקבלת הטבות המס במסגרת "המסלול הירוק".


| החוק לעידוד השקעות הון || השקעות הון |

 

אל תחכו לרגע האחרון...
שנת המס 2014 הסתיימה זה מכבר, והמועד האחרון להגשת הדו"ח השנתי מתקרב בצעדי ענק.

זכרו, המועד האחרון להגשת הדוח הוא ה – 31.5.15, אל תחכו לדקה ה- 90... נשמח לסייע

______________________

 

זוג או פרד?

מה בין הנהלת חשבונות כפולה להנהלת חשבונות חד צדדית? איזה עסק חייב באיזו שיטת הנהלת חשבונות? ומי מהם חייב בדיווח המקוון למע"מ?
על כך במאמר הבא